info_outline ข้อกำหนดการใช้งาน

นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะมีผลต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านใช้บริการของ nanairo โดย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ให้หมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลผู้ใด

1. ข้อมูลของท่านที่บริษัทจะเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันประเภทใดที่บริษัทจะเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับ nanairo (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่อีเมล์ วันเกิด เพศ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน) และข้อมูลกิจกรรมของท่านในการใช้บริการ เช่น ประวัติการรับชม

*ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้นี้ ทางบริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลให้แก่ท่านในระหว่างที่รวบรวมข้อมูล

2. การใช้ข้อมูลของท่านโดย nanairo

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับฉันที่รวบรวมได้นี้จะนำไปใช้งานอย่างไร

เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทของเรา โดยจะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมดังข้างล่างต่อไปนี้

  • การติดต่อกับท่าน
  • การปรับเนื้อหาตามที่ท่านต้องการรับชม
  • การให้บริการตามที่ท่านต้องการ
  • การปรับปรุงการให้บริการ
  • การดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้บริการ
  • การป้องกันการกระทำอันอาจเป็นการผิดกฎหมาย เช่น การนำเนื้อหาไปใช้งานโดยมิชอบ
  • ตำแหน่งงานในบริษัทที่ต้องการแนะนำแก่ท่านและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ

*ข้อมูลนอกเหนือจากที่ระบุนี้ ทางบริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลต่อท่านในระหว่างที่รวบรวมข้อมูล

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลภายนอก

นอกจาก nanairo แล้ว มีผู้ประกอบการรายอื่นที่ใช้ข้อมูลของฉันหรือไม่

nanairo จะไม่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ยกเว้นข้อมูลในการใช้บริการที่ท่านเปิดเผยด้วยตนเองนั้น จะแสดงต่อผู้ใช้งานรายอื่นที่ใช้งาน nanairo ด้วย

4. สิทธิในการเลือกของท่าน

ฉันสามารถเลือกได้หรือไม่ว่าจะให้ใช้ข้อมูลของฉันที่บริษัทเก็บรวมรวมไว้อย่างไร

ท่านสามารถไปที่หน้าการตั้งค่าเพื่อเลือกที่จะไม่รับอีเมล์การเผยแพร่บริการจาก nanairo ได้ แต่ nanairo จะยังคงส่งข้อความเกี่ยวกับระบบ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ เงื่อนไขการใช้งานในบัญชีของท่าน หรืออีเมล์ที่มีเรื่องคล้ายคลีงกันนี้ให้แก่ท่าน และขอเรียนให้ท่านทราบว่า nanairo จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนและจะส่งอีเมล์ให้แก่ท่านต่อไปแม้ท่านจะยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้วก็ตาม

5. ความปลอดภัย

บริษัทจะปกป้องข้อมูลของฉันที่รวบรวมไว้อย่างไร

nanairo จะดำเนินการด้วยวิธีที่เป็นรูปธรรม มีผลในทางปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพเชิงระบบเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านมิให้สูญหาย ถูกขโมย และนำไปใช้ เผยแพร่หรือแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยในการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น จะนำข้อมูลดังกล่าวมาเข้ารหัสโดยใช้วิธี Secure sockets layer (SSL) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าบริษัทจะไม่รับประกันความปลอดภัย 100% ในการส่งหรือเก็บข้อมูลใดๆแม้จะมีการรักษาความปลอดภัยดังที่กล่าวไว้ก็ตาม

แล้ว nanairo จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อายุไม่ถึง 18 ปีหรือไม่

เนื่องจากบริษัทได้ห้ามมิให้ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อายุไม่ถึง 18 ปีสมัครหรือลงทะเบียนขอใช้บริการอย่างเด็ดขาด จึงไม่มีการแจ้งขอรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะแจ้งให้ผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อายุไม่ถึง 18 ปีให้ทราบ

หาก nanairo มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะเป็นอย่างไร

nanairo อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทุกเมื่อด้วยเหตุใดก็ตามในการเปลี่ยนแปลงการบริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือขอบเขตการให้บริการ หาก nanairo ได้ทำการปรับปรุงสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล nanairo จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่การปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้