info_outline ข้อกำหนดการใช้งาน

ขอขอบพระคุณที่ท่านใช้ nanairo เมื่อท่านใช้บริการของ nanairo แล้ว เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานดังต่อไปนี้ รวมทั้งนโยบาย ข้อแนะนำในการใช้งาน และข้อแก้ไขที่เราสามารถแจ้งท่านได้ทุกเมื่อ โดยข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

1. การใช้บริการ

nanairo จะให้บริการแก่ท่านโดยถือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะซึ่งสามารถทำสัญญาอันมีข้อผูกพันได้โดยที่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นหรือศาลแห่งใดๆที่มีอำนาจมิได้ห้ามการใช้บริการ โดยในระหว่างการใช้บริการนี้ อาจมีการขอให้ท่านส่งข้อมูลแสดงตัวตนในปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆของท่าน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้บริการและการต่ออายุการใช้บริการของ nanairo และจะถือว่าท่านมีหน้าที่ต้องเก็บรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่านไว้เป็นความลับและเป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งปวงที่มีขึ้นในบัญชีของท่าน

2. ลิขสิทธิ์

ภาพวิดีทัศน์ เสียง โปรแกรม ตัวอักษร รูปภาพ ภาพวาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายสัญลักษณ์ และสารสนเทศอื่นๆทั้งปวงเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิข้างเคียง สิทธิในเครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาในแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบุคคลภายนอกที่อนุญาตให้บริษัทนำไปใช้งาน และจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อห้ามในการนำเนื้อหานี้ไปกระทำการใดๆทั้งปวงที่เป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทและบุคคลภายนอก

3. การงดให้บริการ

nanairo มีสิทธิที่จะงดให้บริการหากมีเหตุขัดข้องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือระบบ การปรับปรุงระบบ เหตุในการดำเนินการใดๆและเหตุอันสุดวิสัย และ nanairo จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการที่สมาชิกไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ด้วยเหตุเหล่านี้

4. แพ็กเกจ

nanairo จะมีแพ็กเกจดังนี้ ได้แก่ ฟรีแพ็กเกจ พรีเมียมแพ็กเกจ แพ็กเกจรับชมไม่อั้น และแพ็กเกจ S-Cute ซึ่งจะให้บริการและมีรายการแตกต่างกันตามแพ็กเกจ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายการที่รับชมและค่าบริการในแต่ละแพ็กเกจได้ที่หน้าข้อมูลแพ็กเกจ และท่านยังสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจได้ทุกเมื่อด้วยวิธีการที่ nanairo กำหนดไว้ โดยให้แจ้งล่วงหน้าด้วยวิธีการที่ nanairo กำหนดไม่เกิน 60 วัน ทาง nanairo จะทำการปรับค่าบริการในแพ็กเกจที่ท่านขอเปลี่ยนโดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า และให้ใช้ค่าบริการที่ปรับใหม่นี้ตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการได้ต่อสัญญา

5. การต่ออายุแพ็กเกจ

แพ็กเกจของท่านจะมีวันหมดอายุ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของ nanairo ทุกเมื่อ โดยแพ็กเกจของท่านจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเพื่อให้ท่านสามารถรับชมต่อไปได้ตามเดิมตราบเท่าที่มิได้ขอเปลี่ยนแพ็กเกจด้วยวิธีการที่ nanairo กำหนด แต่ท่านต้องชำระค่าบริการในการต่ออายุให้แก่ nanairo โดยเร็วที่สุด

6. เหรียญ

ท่านจะได้รับเหรียญสำหรับซื้อสินค้าในบริการนี้ โปรโมชั่นและอื่นๆด้วยวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งมูลค่าของเหรียญ การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆในการรับเหรียญจะมีแจ้งไว้ในบริการที่ nanairo กำหนดไว้ โดยไม่สามารถใช้กับบริการหรือช่องรายการที่ nanairo มิได้กำหนดไว้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ทรัพย์สิน หรือผลตอบแทนอื่นๆได้ ส่วนจำนวนเหรียญที่จะซื้อบริการหรือช่องรายการ และเงื่อนไขอื่นๆในการใช้เหรียญนั้นจะมีแจ้งไว้ในบริการที่ nanairo กำหนดไว้ เหรียญมีอายุใช้งานจนถึงวันสุดท้ายของเดือนในอีก

วันหมดอายุของเหรียญจะนับจากวันที่ซื้อเป็นเวลา 6 เดือน

และไม่สามารถแลกคืนได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ

ออกและบังคับใช้เมื่อ 10 พฤษภาคม 2016